A D V O C A T E N

  H. OVERDENBORGER
  Frédéric CORYN
  Peggy SINNAEVE
  Lindsey PARMENTIER
  Hanne DE CLERCK
CORYN Frédéric

Tel. : 09/269.90.25
Fax : 09/225.92.69
E-mail : fredericcoryn@advoganda.be

Frédéric Coryn (geboren te Gent op 27 juli 1974) behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent met onderscheiding. Hij is advocaat aan de balie te Gent sinds 1 september 1997.

Vanaf 1 augustus 2000 is hij verbonden als deeltijds (praktijk-)assistent aan de vakgroep burgerlijk recht van de Universiteit Gent eertijds bij Prof. Dr. W. De Bondt en sedert 1 oktober 2011 bij Prof. Dr. I. Claeys. Hij is voornamelijk actief in het vakgebied van het verbintenissenrecht. Naast het begeleiden van studenten bij het schrijven van een masterproef, doceert hij in het kader van het opleidingsonderdeel ‘grondige studie van het contractenrecht.

Frédéric Coryn is vennoot in de advocatenassociatie Moors & Vennoten.
Voornaamste werkterreinen binnen het kantoor :

Verbintenissenrecht
Aannemings- en bouwrecht
Bijzondere overeenkomsten
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Lichamelijke schade
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw
Publicatielijst :

F. Coryn, ‘Exceptio non adimpleti contractus : bezint, vooral U – voorlopig – niet begint !’, noot onder Gent 14 september 2001, A.J.T. 2001- 2002, 411- 413.

W. De Bondt en F. Coryn, ‘Het algemeen verbintenissenrecht’ in Kroniek van het Belgisch Privaatrecht (1993-2000)’, N.T.B.R. 2003, 23- 27.

F. Coryn, ‘Rechtsverwerking : 10 jaar na de arresten van het Hof van Cassatie van 20 februari 1992 en 5 juni 1992’, Noot onder Luik, 3 mei 2002, T.B.B.R. 2003, 598- 602.

W. De Bondt, E. Stassijns en F. Coryn, ‘L’application du droit rural à partir des règles du Code Civil en Belgique’, T.Agr.R. 2004, 200- 211.

F. Coryn, ‘De Pauliaanse vordering : de derde medeplichtigheid van de verkrijger ten bezwarende titel als voorwaarde voor het welslagen van de Pauliaanse vordering’, Noot onder Gent 12 maart 2003, T.B.B.R. 2005, 149- 151.

F. Coryn, ‘Het formalisme van artikel 14 eerste lid van de Handelshuurwet’, Noot onder Cass. 13 november 2003, RABG 2005, 606- 608.

F. CORYN, Enkele vaak voorkomende bedingen in de onderhandse koopovereenkomst van onroerende goederen TVV 2009, afl. 2, 2-21.

Voordrachten :

‘Knelpunten in de vastgoedmakelaarsovereenkomst’, voordracht gehouden aan de balie te Oudenaarde op 8 mei 2006.

'Vaak voorkomende bedingen in koop/verkoopovereenkomsten van onroerende goederen', voordracht gehouden aan de balie te Oudenaarde op 20 mei 2008.

'Fouten in de akte en problemen bij de (ver)koop van een onroerend goed, voordracht gehouden op 17 november 2016 , voordracht gehouden op het najaarsforum van de Koninklijke confederatie der landmeters- experten.

'Problemen vermijden bij koop/verkoop door de bril van de landmeter-expert, voordracht gehouden op 1 en 6 december 2016 te Gentbrugge en Geel
Wettelijke bepalingen :

Mr. Coryn is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. Coryn is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Mr. Coryn oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de C.V.B.A. Moors & Vennoten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 Gent, Fortlaan 77. Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Coryn is 0428.053.377
Copyright ©2019 Advoganda.  |  Legal  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Created by Pixcell & Internetfabriek